Rakennusten virtuaalinen esittely

Miten myy­dä raken­nus- tai raken­nuk­sen tilo­ja ihmisille kun raken­net­taval­la ton­til­la kas­vaa vain ruohoa?

Tai miten helpot­taa väli­matkas­ta johtu­via ongelmia raken­nuk­sen esittelyssä?

VirRake Virtuaalinen esittely mahdollistaa esimerkiksi:

w

Rakennuksen esittely

Suun­nitel­lun raken­nuk­sen esit­te­lyn niin että raken­nut­ta­ja on samas­sa vir­tu­aa­likok­ouk­ses­sa esit­telemässä tilaa.

z

Itsenäinen virtuaaliesittely

Itsenäi­nen vir­tu­aaliesit­te­ly, tilois­sa voi olla äänel­liset esit­te­lyt ja raken­nuk­sen yksi­tyisko­htia osoit­ta­mal­la saa lisäti­etoa niistä.

Lisätty todellisuus

Ole­mas­sa olevas­sa raken­nuk­ses­sa mah­dol­lis­taa tabletin kanssa kulkemisen niin, että lisä­tyn todel­lisu­u­den omi­naisuuk­sien avul­la ruudulle tuo­daan peli­maail­man tietoja.

Käyttäjän seuraaminen

Ole­mas­sa olevas­sa rakennuksessa/ympäristössä mah­dol­lis­taa sen, että etäkäyt­täjä seu­raa ja ohjeis­taa tabletin kanssa kävelevää toista käyttäjää.

Case-esimerkki: Toimitilojen myynti

Toim­i­tilo­ja myyväl­lä yri­tyk­sel­lä on vaikeuk­sia myy­dä toim­i­tilo­ja siinä vai­heessa kun raken­nus on vas­ta suunnittelupöydällä.

Toinen ongel­ma on tilo­jen esit­te­ly sil­loin kun fyysi­nen väli­mat­ka tai riit­tävän pitkän yhteisen ajan jär­jestämi­nen raken­nuk­sel­la käymiseen ei meinaa onnistua.

Tähän tarpeeseen Vir­tu­aa­li­nen esit­te­ly helpot­taa ja nopeut­taa myyn­tipros­es­sia merkittävästi.