Rakennuksen suunnittelu yhdessä

Miten saa­da tulevil­ta asi­akkail­ta ja muil­ta sidos­ryh­miltä ajatuk­sia jo ennen raken­nuk­sen suun­nit­telun valmistumista?

Miten sel­ven­tää suun­nit­telu­ratkaisu­ja sidos­ryh­mille jot­ka eivät ymmär­rä rak­en­tamis­es­ta tai raken­nus­su­un­nit­telus­ta juuri mitään?

VirRake Rakennussuunnittelu mahdollistaa esimerkiksi:

w

Yhteiset virtuaaliset kokoukset

Ääni- ja chat-yhtey­den kaut­ta suun­nitel­lus­sa raken­nuk­ses­sa tai rakennuksissa. 

I

Virtuaalikokoukset

Selain- tai vir­tu­aalila­seil­la
(VR Technology).

Erilaiset skenaariot

Esit­te­lyt tilas­ta, kom­men­tit ja mod­er­aat­torin muokkauk­set ratkaisuihin.

Z

Äänestys-toiminnallisuudet

Nimetön äänestys, demokraat­ti­nen valinta.

Case-esimerkki: pieksämäen koulu

25 oppi­las­ta ote­taan mukaan vir­tu­aaliseen koulu­un äänestämään eri­lai­sista sis­us­tus­ratkaisu­ista. Oppi­laat osal­lis­tu­vat tietokoneil­ta samaan vir­tu­aaliseen suun­nit­teluis­tun­toon, jos­sa voivat äänestää eri­lai­sis­sa tilois­sa ja äänestyk­sen tulok­set tule­vat graafises­sa muo­dos­sa suun­nit­telijoille. Oppi­laat voivat myös ottaa kuvia ja kom­men­toi­da eri­laisia ratkaisui­ta suun­nitel­lus­sa rakennuksessa.