Esteettömyys

Miten huole­htia ja varmis­taa jo ennen kuin raken­nus­ta raken­netaan, että laista tule­vat esteet­tömyy­den vaa­timuk­set on otet­tu huomioon?

Vir­rak­keen esteet­tömyys­su­un­nit­telun avul­la voit varmis­taa, että halu­tut toimin­not tai kokon­aiset pros­es­sit voidaan tes­ta­ta jo suunnitteluvaiheessa.

VirRake Esteettömyys mahdollistaa esimerkiksi:

T

Rakennusratkaisuiden tarkastuksen

Raken­nuk­ses­sa liikku­mi­nen esimerkik­si lapsen korkuisena.

Todellisen toiminnon tai prosessin mallintamisen

Todel­lisen toimin­non tai pros­essin mallintamisen reaal­i­maail­mas­sa ja muun­t­a­mi­nen CAD-suunnitteluobjektiksi.

q

Rakennuksen käytön simuloinnin

Raken­nuk­sen käytön simu­loin­nin niin, että esimerkik­si tuli­pa­lo- tai muus­sa vaarati­lanteessa tes­tataan tilo­jen toimivu­us. Lisäk­si saadaan tietoa miten tekoä­lyn ohjaa­mat ihmiset esimerkik­si tör­mäilevät toisi­in­sa tai rakenteisiin.

Case-esimerkki: Suuren kaupan tulipalo

Mallinnetus­sa kau­pas­sa sytytet­ti­in tuli­pa­lo, ja 150 asi­akas­ta ryn­tää uloskäyn­neille ja hätäpois­tu­mis­teille. Sim­u­laa­tios­ta nähdään mis­sä kohtaa kau­pas­sa on pul­lonkaulo­ja eli mis­sä ihmiset tör­mäilevät toisi­in­sa jne. Sen lisäk­si että sim­u­laa­tio­ta voi seu­ra­ta, log­ite­taan sim­u­laa­tioiden tapah­tu­mat lok­i­tiedos­toon analysoitavaksi.