Virrake — Virtuaalinen rakentaminen

Rak­en­t­a­mi­nen on help­poa vir­tu­aal­ista todel­lisu­ut­ta hyödyntäen

Vir­tu­aa­li­nen Rak­en­t­a­mi­nen on han­ke, jos­sa on toteute­tu­il­la tuot­teil­la rak­en­tamisen alan yri­tyk­set ja julk­ishallinto voivat saa­da merkit­täviä hyö­tyjä. Lue miten voimme aut­taa sinua.

Rakennusten suunnittelu yhdessä

Miten saa­da tulevil­ta asi­akkail­ta ja muil­ta sidos­ryh­miltä ajatuk­sia jo ennen raken­nuk­sen suun­nit­telun valmistumista?

Miten sel­ven­tää suun­nit­telu­ratkaisu­ja sidos­ryh­mille jot­ka eivät ymmär­rä rak­en­tamis­es­ta tai raken­nus­su­un­nit­telus­ta juuri mitään?

Tarvit­sisiko jär­jestää kevyesti valmis­tu­van raken­nuk­sen sis­us­tuk­ses­ta äänestys?

Esteettömyys

Miten huole­htia ja varmis­taa jo ennen kuin raken­nus­ta raken­netaan, että laista tule­vat esteet­tömyy­den vaa­timuk­set on otet­tu huomioon?

Vir­rak­keen esteet­tömyys­su­un­nit­telun avul­la voit varmis­taa, että halu­tut toimin­not tai kokon­aiset pros­es­sit voidaan tes­ta­ta jo suun­nit­telu­vai­heessa. Vir­Rake Esteet­tömyys mah­dol­lis­taa esimerkik­si nämä.

Rakennusten virtuaalinen esittely

Miten myy­dä raken­nus- tai raken­nuk­sen tilo­ja ihmisille kun raken­net­taval­la ton­til­la kas­vaa vain ruohoa?

Tai miten helpot­taa väli­matkas­ta johtu­via ongelmia raken­nuk­sen esittelyssä?

Vir­tu­aa­li­nen Esit­te­ly mah­dol­lis­taa muun muas­sa nämä.

suunnitellaan rakennuksesi virtuaalisesti